Skip to main content

RODO

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa „Krys-Mar” Marta Bamburek, ul. Wolności 5, 11-430 Korsze zwana dalej „Administratorem”.
2. Osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest Administrator Danych Osobowych. Kontakt do Administratora Danych Osobowych: e-mail: biuro@sieci-korsze.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w systemach informatycznych Administratora w zakresie przygotowania ofert nawiązania stosunków prawnych i czynności prawnych z tym związanych, a w tym handlowych i pracowniczych, ich kopii i archiwizacji oraz realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania negocjacji, rokowań, uzgodnień, stosunków prawnych, w tym obowiązywania umów, a także później, tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających ze stosunków prawnych, w tym z umów i innych czynności prawnych, w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego.
5. W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód na przetwarzanie danych osobowych, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia.
6. Przysługują Pani/Panu: prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo przenoszenia danych.
7. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Informujemy, że odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
a) podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora, uczestniczące w wykonywaniu czynności Administratora:
I. dostawcy systemów informatycznych i usług IT;
II. podmioty świadczące Administratorowi usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, szkoleniowe, organizacyjne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową;
III. podmiotom świadczącym Administratorowi usługi w zakresie bezpieczeństwa i ochrony miejsca pracy;
b) inni administratorzy przetwarzający dane we własnym imieniu:
I. podmioty współpracujące z Administratorem przy zarządzaniu IT– w zakresie, w jakim staną się administratorem danych;
II. kontrahenci Administratora – w zakresie niezbędnym do wykonywania umów zawieranych przez Administratora;
III. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;
IV. podmioty współpracujące z Administratorem przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych;
V. podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne;
c) organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.
9. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
10. Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.
Informacji związanych z przetwarzaniem danych udziela Administrator Danych Osobowych: e-mail: biuro@sieci-korsze.pl